torsdag 31 augusti 2017

Taxiförarlegitimation

Taxiförarlegetimation - Varför det alltid är värt att överklaga ett myndighetsingripande!
I ett intressant och aktuellt rättsfall gällande Transportstyrelsens ingripande mot en persons taxiförarlegetimation (KamR Mål nr 3943-17) slår domstolen fast att det inte finns några beröringspunkter mellan narkotikabrottet och tjänsteutövandet som taxichaufför.
Bakgrund:
Transportsytelsen valde att göra ett körkortsingripande mot en person som hade gjort sig skyldig till upprepade trafikförseelser samt narkotikabrott, ringa brott.
Transportstyrelsen valde att meddela lägsta återkallelsetid på 3 år i enlighet med 4 kap. 7§ Taxitrafiklagen som stipulerar:
”Om en taxiförarlegitimation återkallas på grund av omständigheter som anges i 6 § 1 ska en tid på lägst tre och högst fem år bestämmas, under vilken den prövade ska anses olämplig att inneha taxiförarlegitimation.”
Personen (X) valde att överklaga Transportstyrelsens beslut och anförde, i huvudsak, följande:
X yrkar i första hand att beslutet om återkallelse av taxiförarlegitimationen ska upphävas och i andra hand att han ska tilldelas en varning. Om taxiförarlegitimationen återkallas yrkar han att spärrtiden ska fastställas till kortast möjliga tid. Han anför i huvudsak följande. Han är helt beroende av taxiförarlegitimationen för att försörja sig och en återkallelse är att likställa med yrkesförbud. Han är utöver de anförda förseelserna/brotten sedan tidigare ostraffad och lever ett välordnat liv. Han har mycket små möjligheter till annan anställning. Han har ingen missbruksproblematik, brukar endast alkohol sparsamt och har aldrig nyttjat narkotika. Vid bedömningen av en taxiförares lämplighet bör särskild hänsyn tas till hur utsatt ställning en taxikund har. Vad gäller det ringa narkotikabrottet som han dömts för handlar det om en liten mängd narkotika och enbart innehav, inte eget bruk.
Transportstyrelsen vidhöll sitt beslut och anförde, i huvudsak, följande:
Transportstyrelsen vidhåller sitt beslut och anför bl.a. följande. X dömdes för ringa narkotikabrott till 50 dagsböter, vilket kan jämföras med de lägsta antal dagsböter man kan dömas till för detta brott som är 30 dagsböter. Detta brott samt de tre fortkörningarna ligger till grund för beslutet. I förarbetena till lagen nämns narkotikabrott som ett sådant brott som rubbar förtroendet för taxichauffören. Ett innehav av narkotika indikerar också ett bruk av narkotika. Vidare har X tidigare registrerade förseelser. Sammantaget innebär detta att förtroendet för X som taxichaufför är rubbat i en sådan grad att hans taxiförarlegitimation ska återkallas.
Domstolens bedömning:
X har enligt lagakraftvunnen dom gjort sig skyldig till ringa narkotikabrott. Narkotikabrottet saknar beröringspunkter med utövandet av hans yrke som taxichaufför. Det står också klart att X under år 2012 till 2016 gjort sig skyldig till upprepade trafikförseelser. Rena trafikbrott ska enligt förarbetsuttalandena i första hand tillmätas betydelse vid bedömning av körkortsinnehavet snarare än vid bedömningen av innehav av taxiförarlegitimation. Förvaltningsrätten konstaterar också att ingen av dessa förseelser tycks ha varit av så allvarlig grad att de föranlett någon åtgärd från Transportstyrelsen sida avseende X körkortsinnehav och flera av förseelserna ligger långt tillbaka i tiden. Vid en samlad bedömning av vad som har framkommit i målet finner förvaltningsrätten att den brottslighet som X har gjort sig skyldig till inte är av så allvarlig art att hans taxiförarlegitimation ska återkallas i tre år. Förvaltningsrätten anser därför att X taxiförarlegitimation inte ska återkallas. En varning bedöms istället vara en tillräcklig åtgärd. Transportstyrelsens beslut att återkalla X taxiförarlegitimation ska därför upphävas och han ska istället meddelas en varning.
Källa: dagensjuridik (http://www.dagensjuridik.se/…/narkotikabrott-inte-skal-att-…) samt Kammarrätten i Stockholm Mål nr 3943-17

tisdag 28 mars 2017

Rödljuskörning

Körning mot rött ljus

Körning mot rött ljus (utan att det medfört trafikolycka) – en överträdelse som, utifrån en trafiksäkerhetssynpunkt sett, utgör ett väsentligt regelbrott.

Normal påföljd: Enligt praxis 2 månader. Varning kan meddelas om det föreligger synnerliga skäl.

En allmän förutsättning inom körkortslagstiftningen är att det skall göras en individualiserad bedömning/prövning i varje enskilt fall (Prop 1985/86:115 s 9 ff.).

Enligt 22 § första stycket körkortslagen - körkortshavaren skall meddelas varning endast "om varningen av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd". Detta innebär att återkallelse skall vara den normala åtgärden medan meddelande av varning förutsätter att det föreligger särskilda skäl.

Kört mot rött ljus

Enligt 16 § 4. körkortslagen skall ett körkort återkallas bl.a. om körkortsinnehavaren kört mot rött ljus och överträdelsen inte kan anses som ringa. Enligt 22 § första stycket samma lag skall körkortsinnehavare som gjort sig skyldig till sådan överträdelse meddelas varning i stället för att körkortet återkallas, om varningen av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd.

Av 16 § punkten 4 körkortslagen anses körning mot rött ljus som en allvarlig överträdelse. En sådan handling ger anledning att starkt ifrågasätta körkortsinnehavarens lämplighet (se bl.a. prop. 1985/86:115 s. 9).
Det krävs med andra ord mycket starka skäl för att inte återkalla körkortet för den som har gjort sig skyldig till ett sådant trafikbrott.

RÅ 1993 ref 53

Ett av praxisfallen för denna överträdelse är RÅ 1993 ref 53. Fallet ifråga handlade om en person som innehaft körkort under en mycket lång tid (29 år) och, såvitt kunde framgå i målet hade personen ej tidigare begått någon trafiköverträdelse.

Kammarrätten i målet tog hänsyn till personens körkortslängd som sådan men, vid överinstansen ansågs det att denna omständighet inte utgjorde ett sådant särskilt skäl att personens körkortsbehov påtagligt kunde anses avvika från andra människors behov av körkort.

Kommentar: Hade invändningen varit att personen t.ex. var yrkeschaufför eller på annat sätt kunnat styrka ett mycket starkt körkortsbehov hade sannolikt rätten gjort en annan bedömning.

Omständigheterna kring överträdelsen var även sådana att förseelsen ägde rum en vardag i centrala Göteborg vid en tidpunkt då det normalt är rusningstrafik. Kollisionsrisken var därmed högre och trafikfaran bedömdes därför som mer påtaglig.

Kommentar: Hade omständigheterna kring överträdelsen varit sådana att förseelsen ägt rum vid en plats där det var låg trafikdensitet och där det kunde bedömas att det ej förelåg någon adekvat trafikfara kunde det ha inneburit en annan bedömning.

Förvaltningsrätternas bedömning i målet:
Förvaltningsrätten meddelade en spärrtid om 2 månader.
Kammarrätten meddelade en varning.
Regeringsrätten (numera Högsta förvaltningsdomstolen) meddelande en spärrtid om 1 månad.

Välkommen till indraget-korkort.se  

fredag 24 mars 2017

Första inlägget i blogger - Trafikjuridik

Presentation av Indraget-korkort.se

EC Juristbyrås systersida (www.indraget-korkort.se) börjar nu ta form och det är dags att göra en liten presentation av densamma.

Då vi haft mycket frågor kring körkortsärenden på vår ordinarie webbsida bestämde vi oss för att upprätta en webbsida som uteslutande skulle fokusera på trafikjuridiska frågor. Webbsidan innehåller, bortsett tips, råd mm. även (och i likhet med vår huvudsida), en "Case Review" där besökare kan ställa frågor som rör trafikjuridik.

Webbsidan innehar därtill ett urval av handböcker till försäljning till stöd för att besökare själva skall kunna upprätta kvalitetsyttranden till transportstyrelsen eller överklagandeskrifter till Förvaltningsdomstolarna när man avser överklaga ett beslut från Transportstyrelsen.